Algemene voorwaarden

(General terms and conditions)

I. Algemeen

Voor alle transacties gelden uitsluitend de volgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Tegengestelde of afwijkende aankoopvoorwaarden of andere beperkingen opgelegd door de koper worden niet geaccepteerd, tenzij de verkoper daarmee bij uitzondering uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

II. Aanbod

1. Illustraties, tekeningen, kleuren en gegevens over gewicht en afmetingen die zijn opgenomen in prijslijsten en ander drukwerk, worden slechts bij benadering opgegeven, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Voor kostenramingen, tekeningen en andere documenten behoudt de leverancier zich het eigendoms- en auteursrecht voor; ze mogen niet aan derden worden beschikbaar gesteld.

2. Voor documenten die de klant aan de leverancier bezorgt, draagt de klant ook ten opzichte van de leverancier de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de schending van commerciële intellectuele eigendomsrechten van derden. De leverancier mag plannen die door de klant als vertrouwelijk worden bestempeld, enkel met diens instemming aan derden beschikbaar te stellen.

III. Omvang van de levering

1. Voor de omvang van de levering is de schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier doorslaggevend. Indien onze bevestiging op eender welk punt afwijkt van de bestelling, dient u ons dat onmiddellijk mee te delen. Anders wordt de levering uitgevoerd op basis van onze specificaties. Klachten om die reden erkennen we niet.

2. Deelleveringen zijn toegestaan.

3. De leverancier stelt staaltjes enkel beschikbaar tegen een toeslag berekend op basis van de geldende tarieven.

IV. Meer- en minderleveringen, orders op afroep

1. Meer- en minderleveringen zijn tot 10 % toegestaan.

2. Orders op afroep dienen binnen 6 maanden plaats te vinden. Ze worden op basis van de op dat moment geldende prijzen van de leverancier berekend.

V. Prijs en betaling

1. Tenzij anders is afgesproken, gelden de prijzen af fabriek, inclusief het inladen in de fabriek, maar exclusief verpakking. Op de prijzen wordt nog btw gerekend volgens de wettelijk vastgestelde hoogte. Orders waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden berekend op basis van de prijzen die gelden op de dag van levering. Is er sprake van een substantiële wijziging in bepaalde kostenfactoren betreffende het order (bv. lonen, materiaal, energie), dan kan de overeengekomen prijs conform het belang van die kostenfactoren in passende mate worden aangepast.

2. Betalingen dienen, voor zover niets anders nadrukkelijk is afgesproken, zonder kosten voor de leverancier uiterlijk 30 dagen na factuurdatum - ook bij deelleveringen - te worden voldaan via diens erkend betaalorgaan.

3. Het inhouden van betalingen of een verrekening vanwege eventuele door de leverancier betwiste claims van de klant zijn niet toegestaan.

4. Wissels worden alleen geaccepteerd ten behoeve van de betaling onder voorbehoud van protest, alsook na goedkeuring en op voorwaarde dat ze discontabel zijn. Discontokosten worden berekend vanaf de dag waarop het factuurbedrag opeisbaar wordt. Desondanks behouden wij ons het recht voor om wissels gedurende de looptijd terug te geven en contante betaling te vragen, indien bijzondere omstandigheden ons daartoe nopen.

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de basisrentevoet verhoogd met 5 % in rekening gebracht.

6. De minimale orderwaarde bedraagt 25,00 euro of 50,00 euro netto. Wanneer die orderwaarde niet bereikt wordt, zal een toeslag voor minimale hoeveelheid van 10,00 euro resp. 7,50 euro netto in rekening worden gebracht.

7. Voor expreszendingen wordt een toeslag van minstens 5 % van de totale nettowaarde in rekening gebracht.

8. Vracht- en verpakkingskosten komen niet in aanmerking voor kortingen en dienen zonder aftrek betaald te worden.

VI. Leveringstijd

1. De overeengekomen leveringstijd geldt slechts bij benadering. De levertermijn begint te lopen bij de verzending van de opdrachtbevestiging. De levertermijn is nagekomen wanneer na het verstrijken ervan de goederen de fabriek hebben verlaten of is meegedeeld dat ze klaar staan voor verzending.

2. De levertermijn wordt naar rato verlengd bij maatregelen in het kader van arbeidsconflicten, in het bijzonder staking en uitsluiting, alsook bij het ontstaan van onvoorziene obstakels die buiten de wil van de leverancier liggen, voor zover dergelijke obstakels aantoonbaar en nadrukkelijk van invloed zijn op de voltooiing of aflevering van de goederen. Dat geldt eveneens wanneer dergelijke situaties zich bij toeleveranciers voordoen. De leverancier is evenmin aansprakelijk wanneer de bovengenoemde omstandigheden zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging. De leverancier zal in belangrijke gevallen de klant zo spoedig mogelijk informeren over het begin en einde van dergelijke obstakels. Is een verlenging voor de klant onaanvaardbaar, dan beschikt hij over een opzeggingsrecht indien het contract nog niet is uitgevoerd. Wordt de levering door de voornoemde omstandigheden onmogelijk, dan kan de leverancier van het contract afzien, voor zover dat nog niet is uitgevoerd.

3. Schadeclaims van de klant zijn in deze en alle andere gevallen van vertraagde levering, ook na het verstrijken van een eventueel aan de leverancier toegestaan uitstel, uitgesloten. Dat geldt niet wanneer in gevallen van opzet of grove nalatigheid in dwingende mate sprake is van aansprakelijkheid.

4. Nakoming van de levertermijn veronderstelt naleving van de contractuele verplichtingen van de klant.

VII. Eigendomsvoorbehoud

1. De leverancier behoudt zich de eigendom van de goederen voor, tot alle vorderingen van de leverancier jegens de klant die voortvloeien uit de zakelijke relatie, inclusief toekomstige vorderingen, ook op basis van gelijktijdig of later afgesloten contracten, zijn voldaan. Dat geldt ook wanneer afzonderlijke of alle vorderingen van de leverancier in een lopende rekening zijn opgenomen en het saldo is afgegeven en erkend. Bij enig gedrag van de klant dat strijdig is met het contract, in het bijzonder bij betalingsverzuim, heeft de leverancier het recht de goederen na een gepaste termijn terug te nemen. Van terugneming van alsmede beslaglegging op de goederen door de leverancier is alleen sprake wanneer de wet op het consumentenkrediet niet van toepassing is; terugtrekking uit het contract is alleen mogelijk wanneer de leverancier dat uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. Bij beslaglegging of andere interventies door derden dient de klant de leverancier daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen.

2. De klant heeft het recht de goederen op een reglementaire professionele wijze door te verkopen. De klant doet echter nu al afstand van alle vorderingen ten belope van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen die voor de klant uit de doorverkoop jegens de afnemer of derden ontstaan. Voor de inning van die vorderingen heeft de klant ook na het afstand doen volmacht, zolang hij het contract naleeft en er geen sprake is van insolventie. De bevoegdheid van de leverancier om de vorderingen zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast; maar de leverancier verbindt zich ertoe de vorderingen niet te innen zolang de klant tegenover de leverancier zijn betalingsverplichtingen reglementair nakomt en er geen sprake is van insolventie. De leverancier kan verder na een passende termijn verlangen dat de klant hem de afgestane vorderingen en de schuldenaars ervan vermeldt, alle voor inning noodzakelijke informatie geeft, de bijbehorende documenten overhandigt en de schuldenaars meedeelt dat hij afstand doet van de vorderingen.

3. Is de afgestane vordering jegens de derde schuldenaar in een lopende rekening opgenomen, dan is de desbetreffende saldovordering - inclusief het eindsaldo – ten belope van de bij het afzonderlijk afstand doen beslissende waarde overgedragen.

4. Bij verwerking of omvorming van voorbehouden goederen, ook samen met andere, niet aan de leverancier toebehorende voorwerpen, verwerft de leverancier de mede-eigendom van de nieuwe goederen op het ogenblik van de verwerking. Voor de door verwerking ontstane goederen geldt voor het overige hetzelfde als voor de voorbehouden goederen.

5. De leverancier verbindt zich ertoe de hem toekomende waarborgen vrij te geven zodra de factuurwaarde van de voorbehouden goederen meer dan 20 % hoger is dan de te waarborgen vorderingen, voor zover deze nog niet voldaan zijn.

6. Wordt in relatie tot de betaling van de contractueel overeengekomen prijs door de klant een wederzijdse aansprakelijkheid van de leverancier vastgesteld, dan vervallen het eigendomsvoorbehoud, inclusief de overeengekomen specifieke vormen ervan, en andere met het oog op betalingszekerheid overeengekomen zekerheden niet vóór de klant de wissel heeft geïnd als betrokkene.

VIII. Aansprakelijkheid voor materiële en juridische gebreken bij de levering

Voor materiële gebreken bij de levering is de leverancier aansprakelijk met uitsluiting van verdere aanspraken ongeacht punt IX.3, en wel als volgt:

1. Alle onderdelen die door een gebeurtenis voorafgaand aan de overdracht van het risico een materieel gebrek hebben, moeten kosteloos en redelijkerwijs worden hersteld of nieuw geleverd, afhankelijk van de keuze van de leverancier. Constatering van een dergelijk gebrek moet de leverancier onverwijld schriftelijk worden medegedeeld.

2. Aanspraken inzake materiële gebreken - om welke rechtsgrond ook - verjaren na 12 maanden. Dat geldt niet wanneer het om gebreken van een bouwwerk of om zaken voor een bouwwerk gaat en deze de materiële schade hebben veroorzaakt. In afwijking van punt 1 gelden eveneens de wettelijke termijnen bij aanspraken conform de Duitse wet op de productaansprakelijkheid alsook bij opzettelijk of bedrieglijk gedrag.

3. Er wordt geen garantie aanvaard voor schade die om de volgende redenen is ontstaan: ongeschikt of ondeskundig gebruik, onjuiste montage door de klant of derden, natuurlijke slijtage, onjuiste of onzorgvuldige behandeling, chemische of elektrische invloeden, voor zover de leverancier in deze geen blaam treft.

4. Vervangen onderdelen worden eigendom van de leverancier.

5. Indien de klant of derden eventueel wijzigingen of reparaties ondeskundig en zonder toestemming van de leverancier heeft uitgevoerd, wordt de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen uitgesloten.

6. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder aanspraak op herstel van schade die niet op het geleverde voorwerp zelf is ontstaan, gelden alleen

 • bij opzet
 • bij grove nalatigheid,
 • bij aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid
 • bij schending van essentiële contractverplichtingen, voor zover de realisatie van het doel van het contract gevaar loopt, ten aanzien van de contractueel typisch voorzienbare schade
 • in gevallen waarvoor de aansprakelijkheid geldt volgens de Duitse wet op de productaansprakelijkheid, bij gebreken die bewust verzwegen werden of waarvan de leverancier heeft gegarandeerd dat ze niet voorkwamen.

Voor het overige is aansprakelijkheid uitgesloten.

Bij juridische gebreken gelden de volgende aanvullende bepalingen:

7. Voor zover niets afwijkend is overeengekomen, voert de leverancier zijn levering vrij van octrooi- en auteursrechten van derden in het eigen land uit. Mocht er toch een overeenkomstige schending van het octrooirecht bestaan, dient de leverancier zich ofwel een overeenkomstig gebruiksrecht bij de derde te verschaffen ofwel het voorwerp van levering zodanig aan te passen dat er geen sprake meer is van een dergelijke schending. Als zulks voor de leverancier onder passende en redelijke voorwaarden niet mogelijk is, hebben zowel de klant als de leverancier het recht zich uit het contract terug te trekken.

8. Bij juridische gebreken gelden de bepalingen van dit punt VIII navenant, waarbij aanspraken van de klant alleen dan bestaan wanneer deze de leverancier onverwijld schriftelijk informeert over eventuele door derden kenbaar gemaakte aanspraken, hij een vermeende schending direct noch indirect erkent, de leverancier onbeperkt over alle verdedigingsmogelijkheden blijft beschikken, de juridische schending niet berust op het feit dat de klant het voorwerp van levering wijzigt of op een contractueel onjuiste wijze benut heeft of wanneer het juridisch gebrek op een aanwijzing van de klant kan worden teruggevoerd.

IX. Recht van de klant op terugtrekking en korting, overige aansprakelijkheid van de leverancier

1. Is er sprake van leveringsverzuim zoals vermeld in punt VI, biedt de klant de in gebreke zijnde leverancier een passend uitstel en wordt die termijn overschreden, dan mag de klant zich terugtrekken.

2. De klant heeft het recht zich uit het contract terug te trekken als de leverancier een hem geboden passend uitstel voor verbetering achteraf of vervangende levering ten aanzien van het materiële gebrek zonder resultaat laat verstrijken. Het recht van de klant om zich uit het contract terug te trekken, bestaat ook in andere gevallen waarbij de leverancier er niet in slaagt om verbeteringen aan te brengen of een vervangende levering te doen. Bij schade die niet meteen beduidend is, heeft de klant alleen recht op een vermindering van de prijs.

3. Verdere aanspraken van de klant bestaan alleen in de gevallen vermeld in punt VIII.6. Bovendien zijn verdere aanspraken, in het bijzonder op opzegging of korting alsook op schadevergoeding die niet op de goederen zelf is ontstaan, uitgesloten.

4. Alleen wanneer er sprake is van opzet, zijn wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en plaatsvervangers van de leverancier persoonlijk aansprakelijk voor door hen veroorzaakte schade in het kader van hun bedrijfsactiviteiten voor de leverancier. Voor het overige is persoonlijke aansprakelijkheid uitgesloten.

X. Aansprakelijkheid voor bijkomende plichten

Wanneer de goederen niet zoals contractueel vastgelegd door de klant kunnen worden gebruikt door de schuld van de leverancier, omdat deze voorstellen of adviezen die vóór of na de afsluiting van het contract werden meegedeeld, niet of onjuist heeft uitgevoerd of omwille van andere bijkomende contractuele verplichtingen, gelden behoudens verdere aanspraken van de klant respectievelijk de regelingen vermeld in de paragrafen VIII en IX.

XI. Oude goederen

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de klant om oude onderdelen en andere, niet langer bruikbare zaken te verwijderen. Indien wettelijke voorschriften worden uitgevaardigd die iets anders bepalen, verbindt de klant zich ertoe met de leverancier een passende afspraak te maken inzake verdere verwerking. Daarbij moet men ervan uitgaan dat de contractpartners een beroep doen op derden om aan hun verwerkingsplicht te voldoen.

XII. Retourzendingen, klachten, heropslagkosten

1. Alle zendingen aan de leverancier moeten "kosteloos" gebeuren.

2. Bij aanvaarde klachten worden de transportkosten vergoedt in de vorm van een "vrachtvrije" vervangende levering. Vrachtkosten voor zendingen van staaltjes worden niet terugbetaald.

3. Voor retourzendingen en foutieve leveringen waarvoor de fout bij de klant ligt, zullen heropslagkosten ten bedrage van minstens 15 % van de nettowaarde van de goederen in rekening worden gebracht.

4. Er gebeurt geen terugname of krediettransactie voor producten die speciaal op maat werden gemaakte volgens een patroon of tekening, noch voor handelsgoederen of producten die op bestelling zijn gemaakt.

XIII. Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

Plaats waar alle uit dit contract voortvloeiende verplichtingen worden behandeld, is Hückeswagen. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is de kantonrechtbank van Wipperfürth en de arrondissementsrechtbank van Keulen. Het Duitse recht is van toepassing (Duits burgerlijk wetboek en wetboek van koophandel).

Versie van: 03.2012

Dienst voordelen

... in een oogopslag

 • Kortingen voor zakelijke klanten:
  Vraag hier hun individuele kortingen.
 • Bestellingen tot 15:15 uur:
  Dezelfde dag verzonden per pakketpost (UPS/DPD)
 • Bestellingen tot 17:15 uur:
  Dezelfde dag verzonden per nachtdistributie (TNT Innight) zonder extra kosten voor u. U betaalt alleen de vracht- en emballagekosten
 • Zeer korte leveringstijden
 • Neutrale verzending aan uw klanten (incl. uw pakbon)
 • Etikettering van de producten
  met uw bestel- en artikelnummer
 • Opslag van de producten die u nodig heeft (ABC-analyse)
 • Eenvoudig betalen via automatische incasso
 • Online klantenportaal