Herroepingsrecht

Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

U kunt uw toezegging om een contract aan te gaan binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen, schriftelijk (bijv. per brief, fax of e-mail) of - indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn aan u overhandigd worden - door het terugzenden van de goederen. De termijn begint te lopen na ontvangst van deze schriftelijke mededeling, maar niet vóór de goederen bij de ontvanger zijn geleverd en ook niet vóór wij onze informatieplicht zijn nagekomen overeenkomstig artikel 246 § 2, samen met § 1, eerste en tweede lid, EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch - Duitse wet voor de invoering van het Burgerlijk Wetboek), alsmede onze verplichtingen op grond van § 312g, eerste lid, eerste zin BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Duits Burgerlijk Wetboek) samen met artikel 246 § 3, EGBGB. Verder ook niet vóór de koopovereenkomst door uw goedkeuring van het gekochte artikel voor u bindend geworden is. Voor de naleving van de herroepingstermijn is het voldoende als deze herroeping of het gekochte artikel binnen de termijn wordt verzonden. De herroeping of het terug te zenden goed dient te worden gestuurd naar:

Rollentechnik vom Stein GmbH
Stahlschmidtsbrücke 43
42499 Hückeswagen
Tel. +49.2192.9240-0
Tel. +49.2192.9240-0
www.rollentechnik.de


Gevolgen van herroeping

In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de door beide partijen ontvangen prestaties geretourneerd te worden en eventueel daaruit voortvloeiende baten (bijv. renten) terugbetaald te worden. Indien u ons de ontvangen prestaties of baten (bijvoorbeeld gebruiksvoordelen) niet of ten dele niet of slechts in verslechterde staat kunt retourneren respectievelijk teruggeven, moet u ons daarvoor in voorkomend geval een schadevergoeding betalen. Voor de verslechtering van het artikel en de afgeleide voordelen moet u enkel schadevergoeding betalen indien de voordelen of de verslechtering te wijten zijn aan het hanteren van het artikel, met uitzondering van de controle van de kenmerken en de werking van het artikel. Met "de controle van de kenmerken en de werking" wordt bedoeld het testen en uitproberen van het artikel in kwestie, zoals in de winkel mogelijk en gebruikelijk is.

Artikelen die als pakket verzonden kunnen worden, moeten op ons risico worden teruggezonden. U moet de kosten van de retourzending dragen, als het geleverde artikel overeenkomt met wat besteld werd en als de prijs voor het terug te zenden artikel niet meer dan 40 euro bedraagt of als u in geval van een hogere artikelprijs op het moment van de herroeping de tegenprestatie of een contractueel overeengekomen deelbetaling nog niet heeft uitgevoerd. In alle overige gevallen is de retourzending voor u gratis. Verplichtingen tot terugbetalingen moeten binnen 30 dagen voldaan zijn. De termijn begint voor u te lopen op het moment van de verzending van de herroepingsverklaring of het artikel, voor ons bij de ontvangst ervan.

Dienst voordelen

... in een oogopslag

 • Kortingen voor zakelijke klanten:
  Vraag hier hun individuele kortingen.
 • Bestellingen tot 15:15 uur:
  Dezelfde dag verzonden per pakketpost (UPS/DPD)
 • Bestellingen tot 17:15 uur:
  Dezelfde dag verzonden per nachtdistributie (TNT Innight) zonder extra kosten voor u. U betaalt alleen de vracht- en emballagekosten
 • Zeer korte leveringstijden
 • Neutrale verzending aan uw klanten (incl. uw pakbon)
 • Etikettering van de producten
  met uw bestel- en artikelnummer
 • Opslag van de producten die u nodig heeft (ABC-analyse)
 • Eenvoudig betalen via automatische incasso
 • Online klantenportaal